O.s.Romodrom zahájilo realizaci nového projektu

V listopadu roku 2010 byla zahájena realizace projektu Romodrom pro regiony – Jihomoravský kraj, CZ1.04/3.2.01/19.00170, je financován z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Hlavním cíle projektu je zmírnění dopadů sociální exkluze obyvatel soc. vyloučených lokalit a postupné sociální začleňování této cílové skupiny a to za pomoci terénní sociální práce. Cílovou skupinou projektu jsou příslušníci sociálně vyloučených romských lokalit v Jihomoravském kraji, ve městě Brně, jeho okrajových částech a Zastávce u Brna. Původní lokalita Újezd u Brna byla nahrazena lokalitou Tišnov. Cíl projektu bude naplňován pomocí terénní práce, kdy dojde k vyhledávání cílové skupiny v přirozeném prostředí a bude realizován individuální přístup v práci s klientem. Samotná terénní sociální práce bude probíhat systematicky a pravidelně po dobu 26 měsíců od 1.11.2010 do 31.12.2012. V rámci realizace projektu by mělo dojít ke zvýšení samostatnosti klientů v řešení jejich životních situací, vedení k zodpovědnosti za vlastní život a zplnomocnění v jednání s institucemi a společností, zvýšení motivace příslušníků obyvatel sociálně vyloučených lokalit k aktivnímu hledání zaměstnání a zapojení do společnosti, dále pak k zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a v neposlední řadě také ke zmírnění výskytu sociálně patologických jevů a kriminality. Hlavní inovativnost projektu spočívá v rozsahu nabízených služeb a v jejich realizaci občanských sdružením zaměřeným přímo na problematiku sociálně vyloučených osob v několika krajích ČR a tedy i Jihomoravském. Služby sociálního poradenství budou nabízeny občanským sdružením s letitou zkušeností v této práci, které si bude snáze získávat důvěru cílové skupiny, než státem, krajem či obcemi řízená pomoc.
Po skončení podpory z OP LZZ zůstanou v kraji vyškolení TSP s konkrétní zkušeností s prací v jednotlivých vyloučených romských lokalitách, kteří budou moci ve stejné či v omezené míře pokračovat ve své práci za podpory ze státních, krajských či obecních prostředků či v rámci navazujícího projektu z OP LZZ.

Klíčové aktivity:
Kromě terénní práce v lokalitě bude realizováno také vytvoření publikace Analýza Změny po zavedení TSP v soc.vyl. lokalitách Jihomoravského kraje:
Sběr dat, mapování situace a vyhodnocování dosažených výsledků práce v kraji bude pak probíhat po celou dobu realizace projektu a výsledky z těchto šetření budou využity pro publikaci. Publikace bude hodnotit vývoj po dobu působení TSP, z hlediska struktury lokality, zlepšení situace a vyřešení konkrétních problémů. Bude popisovat strukturu spolupráce s místními subjekty, obecními úřady a jejich odbory a návaznými sociálními službami a dalšími subjekty – úřady práce.
V prvním měsíci realizace TSP zhodnotí reálný stav romských vyloučených lokalit podle již vydaných odborných publikací a materiálů, které jsou veřejně známé a dostupné, včetně předchozího monitoringu již fungujících pracovníků o.s.Romodrom v Jihomoravském kraji. Tento výchozí stav bude dále upotřeben v rámci celé analýzy, kdy pracovníci budou srovnávat výchozí a aktuální stav.
Sběr dat bude realizován pomocí elektronického systému výkaznictví. Tento systém umožňuje aktuální sledování práce terénního sociálního pracovníka, jeho postup při stanovování zakázky a vývoj celé spolupráce s klientem. Po ukončení terénní práce v rámci projektu budou její výsledky sumarizovány a komentovány v závěrečné hodnotící zprávě, která bude k dispozici na webových stránkách o.s. Romodrom.
Dále pak budou probíhat semináře aktivní politiky zaměstnanosti. Během realizace projektu se budou probíhat semináře s tematikou aktivní politiky zaměstnanosti.
Obsahem těchto seminářů bude: seznámení s pracovními možnostmi cílové skupiny podle jejich kvalifikace, zvýšení motivace pro hledání zaměstnání, seznámení s novými pracovními zvyklostmi a popis pracovních návyků vzhledem k jednotlivým profesím. Nedílnou součástí bude řešení zakázek od klientů, tedy část semináře věnovaná dotazům, které se vztahují k pracovnímu trhu. Okrajovou tematikou bude také řešení zakázek klientů v rámci diskriminace na trhu práce a její možné řešení a postupy, které by měli účastníci znát, aby mohli sami řešit své problémy a bránit svá práva.
Předpokládaný počet účastníků je 10 v rámci jednoho semináře. Účastníci semináře mohou i nemusí být v aktuální databázi klientů pracovníků. Počet účastníků by měl tedy celkem být 100. Semináře se budou konat v prostorách kontaktního centra a budou bezplatné.

Jana Lisá