O.s. Romodrom se v novém projektu spojí s Agenturou pro neslyšící

Projekt Vzdělávání zaměstnanců společnosti ROMODROM, o.s. s účastí partnera, společnosti APPN o.s., se zaměřuje na rozvoj odborných dovedností a kompetencí svých zaměstnanců.

Partnerství těchto dvou občanských sdružení na projektu má svůj konkrétní význam – obě společnosti pracují se skupinami lidí, které jsou ohroženy sociálním i pracovním vyčleněním ze společnosti: o.s. Romodrom se zabývá zejména romskou národnostní menšinou, APPN, o.s. poskytováním profesního poradenství neslyšícím. Jejich klientela je částečně provázána, někteří z klientů o.s. Romodrom jsou neslyšící, část klientů APPN, o.s. je romské národnosti.

Cílem projektu je zvýšit jazykové, odborné a komunikační dovednosti zaměstnanců. Cílovou skupinou je 25 zaměstanců o.s. Romodrom a 3 zaměstnanci APPN, o.s.

Na základě spolupráce obou organizací byly definovány společné potřeby: školení anglického, znakového a romského jazyka, kurz počítačové gramotnosti a multimediálních technik, získání řidičského oprávnění. V rámci projektu proběhne i interní školení obou organizací, které si klade za cíl výměnu zkušeností se specifiky obou menšinových skupin se zaměřením na posílení kompetencí terénních pracovníků. Partnerství rovněž přispěje k vytvoření společného týmu, který bude díky aktivitám projektu připraven lépe poskytovat služby oběma klientským skupinám.
V neposlední řadě se projekt stane prostředkem pro dostatečné vzdělání zaměstnanců, které jim umožní snazší adaptabilitu na nové situace v případě ztráty či změny zaměstnání.

Soubor kurzů bude zaměřen na jazykové vybavení zaměstnanců (základy znakového jazyka a kultury neslyšících, základy romského jazyka a kultury, anglický jazyk), na komunikaci a mediální komunikaci (mediální trénink, jednání s médii, kurz pro ovládání kamery, střihu a zvukového záznamu) a na odborné a technické dovednosti (řidičské oprávnění B, C+E, počítačové kurzy).
Kurzy budou zajišťovány externě. Část specifických a na trhu těžko dostupných kurzů, tj. základy znakového jazyka a kultury neslyšících, základy romského jazyka a kultury, si o.s. Romodrom s APPN, o.s. zajistí vzájemným poskytnutím.

O.s. Romodrom, jakožto žadatel projektu, zajistí evaluaci projektu po celou dobu jeho realizační a provozní fáze, poté v rámci vytvořeného systému vzdělávání. Rovněž se zavazuje dodržovat zásady dobrého hospodaření, podmínky rovného přístupu k cílové skupině a v maximální míře respektovat zásady udržitelného rozvoje.

Problematika vzdělávání a zvyšování odborných i obecných znalostí patří v EU i ČR ke klíčovým oblastem podpory. O.s. Romodrom působí v různých oblastech podpory a pomoci lidem, především z řad příslušníků romské národnostní menšiny, ohroženým nepříznivými životními situacemi a sociálním vyloučením. V této oblasti je velice důležité být připraven na jednání s lidmi, které je často ztížené těžkou životní situací. Převážná část aktivit zaměstnanců probíhá terénní formou – za klienty se vydávají do místa jejich aktuálního pobytu. Pro zlepšení jejich možností i kompetencí v terénní práci je proto velice žádoucí jak jazykové a komunikační vzdělávání, tak i řidičské oprávnění – pro efektivnější využívání časových možností a zlepšení mobility.
Znalosti a dovednosti z oblasti médií jsou pak v neposlední řadě nezbytné jak pro samotné fungování neziskové organizace, tak pro její prezentování, v současné době nepostradatelné na poli veřejného financování a získávání sponzorů.

Společné školení zaměstnanců o.s. Romodrom a APPN, o.s. vychází z praktické potřeby vzájemné spolupráce obou organizací při řešení konkrétních případů svých klientů, jejichž specifické rysy se u obou občanských sdružení prolínají.

Jana Lisá