O. s. Romodrom prezentovalo své projekty na mezinárodní konferenci v Bukurešti

Konference proběhla ve dnech 21.-22. 6. v Rumunsku v hlavním městě Bukurešti. Za Královéhradeckou pobočku o. s. Romodrom se konference zúčastnil Čestmír Horký a Lenka Matoušková.
Konference byla spoluorganizována českou ambasádou v Bukurešti, organizací CeRe (resource center for public participation) a Nadací Forum 2000.

Cílem konference bylo posílení mezinárodního partnerství organizací zabývajících se v praxi integrací Romských obyvatel a prezentací dobré praxe v jednotlivých zemích. Účastníky byli zástupci organizací ze zemí Visegrádské čtyřky (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Polsko), dále z Rumunska, Ukrajiny a Moldavska.
Na konferenci bylo předneseno sedm příspěvků včetně příspěvku o. s. Romodrom, který se zaměřil na oblast komunikace s místní samosprávou, dalšími partnery (školy, odbory sociálních věcí, aj.) a samotnými obyvateli sociálně vyloučených lokalit. Cílem této spolupráce by měl být vždy společný záměr, na kterém by se všechny zúčastněné subjekty měli podílet stejným dílem. Společný záměr je předpokladem pro realizaci úspěšných aktivit/projektů.
Naše zahraniční kolegy například zajímalo, jestli jsou naši uživatelé zasaženi celoevropskou finanční krizí, jak pracujeme s rodinou s komplexními problémy, jaká je podpora ze strany státu v České republice směrem k sociálně vyloučeným, jaká je minimální mzda, aj.
Zajímavá byla také diskuze nad tématem „podmínky pro bydlení“. Zde jsme prezentovali situaci v ČR, kde se setkáváme s předraženým pronajímáním bytů v havarijním stavu Romskému obyvatelstvu ze strany soukromých majitelů.
Konference byla především o prezentacích dobré praxe, proto některé uvádím
– Příspěvek Marka Isáka ze společnosti ETP (Slovensko), který prezentoval projekty, díky kterým se mohla realizovat výstavba a rekonstrukce 600 domů a bytů v sociálně vyloučených lokalitách.
– Příspěvek Liny Kondur z Roma women rights (Ukrajina). Právníci, poskytující své služby přímo v přirozeném prostředí, kteří pomáhají Romům znát a pochopit svá práva a také svá práva prosazovat. Zneužívání práv a trestné činy z nenávisti jsou na Ukrajině aktuálním problémem.

Z každé země, z které účastníci na konferenci přijeli, byly patrné podobné obecné problémy, s kterými se Romové i neromové potýkají. Na Ukrajině jsou aktuálním tématem trestné činy z nenávisti, v Rumusnku je kladen důraz na vzdělávání Romů, v Maďarsku je značným problémem bydlení.

Konference bude mít své pokračování a to v Praze letos na podzim.

Jana Lisá