Jsou spokojeni, že mohou konečně pracovat jako ostatní

Také jste vždycky patřili k lidem, kteří si o svých romských spoluobčanech mysleli, že se práci vyhýbají? Slyšeli jste, nebo dokonce vyprávěli vtipy s touto tematikou? Pak Vás možná překvapí, že existuje velká skupina Romů, kteří práci usilovně hledají, a přestože splňují kvalifikační i jiné požadavky, jsou opakovaně odmítáni. Na výběrová řízení nejsou pozváni. Pracovní místa jim nejsou nabídnuta. Ne každý je totiž ochoten zaměstnanat člověka odlišné národnosti. A tak přes veškeré diskuse a listiny či dokumenty o lidských právech, ke kterým se hlásíme, se stále setkáváme při přijímání nových pracovníků odlišného kulturního původu s předsudky.
Rádi bychom Vám proto představili společnost, která se ubírá úplně jinou cestou. Různě znevýhodněné osoby na trhu práce sama zaměstnává. Přinášíme Vám rozhovor s paní Terezií Mertlíkovu, která společnost Trutnovská zeleň, o.p.s zastupuje.

Můžete prosím představit poslání a cíle Vaší organizace? Jaké služby poskytujete?
„Společnost Trutnovská zeleň, o.p.s. zaměstnává osoby se znevýhodněním na trhu práce. Jmenovitě jsou cílovými skupinami obyvatel osoby se zdravotním znevýhodněním, osoby hlásící se k romskému etniku a osoby bez přístřeší. Podnikatelská činnost společnosti je realizována zejména ve službách v lesnictví a péče o intravilán a extravilán. V současné době se doplňkově činnost rozšiřuje o separaci odpadů.
Trutnovská zeleň, o.p.s. vstoupila na trh jako sociální podnik, jehož cílem je efektivně ekonomicky a enviromentálně podnikat v tržním prostředí a zároveň naplňovat své společenské cíle, mezi něž se řadí zejména zaměstnávání znevýhodněných skupin obyvatelstva a s tím spojené pozitivní dopady na jejich život (sociální inkluze, snížení závislosti na sociálním systému státu, vyšší ekonomická stabilita rodiny, sociální status, snížení patologických jevů apod.). Cílů je dosaženo skrze koncept zaměstnávání, který je propojen s psychologickým a sociálním poradenstvím poskytovaným zaměstnanci firmy, případně zprostředkovaným u tomu odpovídajících institucí.“
Jak dlouho spolupracujete s o.s. Romodrom? Jak dosavadní spolupráci hodnotíte – podařilo se dosáhnout již nějakých výsledků?
„S o.s. Romodromem spolupracujeme od 1.4.2011 v oblasti oslovování potenciálních zaměstnanců z cílové skupiny osob hlásících se k romskému etniku. Podařilo se nám zaměstnat 2 osoby na hlavní pracovní poměr, přičemž si oba prošli nejprve dohodou o provedení práce. Dále jsme krátokodobě zaměstnali 2 osoby na dohodu o provedení práce na sezónní činnost sázení stromků.“
Máte zprávy o tom, jak se zaměstnaným klientům v práci daří? A jak se jim v práci líbí?
„Zaměstnanci se dokázali začlenit do kolektivu. V práci s nimi nejsou větší problémy a dle svých slov jsou spokojeni, že mohou pracovat.“
Do jakých dalších měst se máte v plánu rozšířit?
„Kromě Úpice pracujeme na celém Trutnovsku, část činností je prováděna také na Náchodsku. Další rozšíření v dohledné době neplánujeme.“

Trutnovské zeleni, o.p.s. přejeme hodně úspěchů v další činnosti a především spoustu dalších spokojených a vděčných pracovníků!

Jana Lisá